INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost S &D Pharma CZ, spol. s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů a považuje za zásadní, aby byla dodržována všechna práva subjektů údajů. Jedním z těchto základních práv je právo být informován o zpracování osobních údajů. Níže se proto můžete seznámit s informací o zpracování osobních údajů a s ostatními právy, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit. 

Společnost S &D Pharma CZ, spol. s.r.o. prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 

Správce Vašich osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost S &D Pharma CZ, spol. s.r.o. sídlem Praha 4, Písnická 22/546, PSČ 14200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 48592 (dále též „Správce“ nebo „S&D Pharma“). Na Slovensku Správce podniká prostřednictvím své organizační složky S & D Pharma CZ, spol. s r.o. – organizačná zložka SR, se sídlem Cukrová 14, Bratislava 811 08, zapsané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, ve složce 2356/B. 

Jakým způsobem můžete Správce kontaktovat? 

Kontaktní údaje 

Na Správce se můžete obrátit písemně prostřednictvím kontaktní adresy: Praha 4, Písnická 22/546, PSČ 142 00 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: office@sdpharma.cz 

Jaké kategorie osobních údajů společnost S&D Pharma zpracovává? 

Vaše osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu v závislosti na účelu, pro který jsou zpracovávány. 

Jedná zejména o následující kategorie osobních údajů: 

• Identifikační údaje, těmi se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, identifikační číslo, případně rodné číslo, pokud zpracování dovolují příslušné právní předpisy. 

• Kontaktní údaje, těmi se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, případně další kontaktní údaje, které jste správci poskytl(a). 

• Údaje o zdravotním stavu, těmi se rozumí zejména údaje o anamnéze, užívaných lécích provedených vyšetřeních, nebo nežádoucích příhodách. Jedná se o tzv. zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) a proto je při zpracování těchto osobních údajů zvláště dbáno na jejich ochranu a zabezpečení. 

• Profesně kvalifikační údaje, těmi se rozumí údaje o Vašich pracovních zkušenostech a jiných skutečnostech uvedených ve Vašem životopisu nebo obdobné dokumentaci zaslané společnosti S&D Pharma v případě, že se ucházíte o zaměstnání nebo v případě, že jste zdravotnickým odborníkem a tato data jsou nezbytná k ověření vašich znalostí a zkušeností. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Společnosti poskytnete, nebo mohou být rovněž získány z veřejně dostupných zdrojů. 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký k tomu máme právní titul? 

Nařízení ukládá Správci povinnost získat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pouze za předpokladu, že ke zpracování neexistuje jiný právní titul (dle čl. 6 Nařízení písm. b) až f)). Pokud jste společnosti udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů, byla Vám informace o zpracování osobních údajů a o právech, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit, poskytnuta ještě před udělením souhlasu. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů, můžete se na Správce obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 

Pokud se pro zpracování osobních údajů udělení Vašeho souhlasu nevyžaduje, zpracováváme vaše osobní údaje na základě jednoho z titulů, které jsou vyjmenovány v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení. Jedná se o následující tituly zpracování: 

• zpracování nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. (Smlouva nemusí být uzavřena pouze v písemné podobě, ale může se jednat rovněž o ústní smlouvu, pokud splňuje náležitosti příslušných právních předpisů, zejména českého zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, českého zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, popřípadě slovenského zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, slovenského zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nebo slovenského zákona 311/2001 Z.z., zákoníku práce); 

• zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; 

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů; 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; 

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany.  

Níže jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých oblastí zpracování. Naleznete zde informaci o tom, na základě jakého právního titulu osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a jaký je účel tohoto zpracování. 

  1. I. Jednáte se společností S&D Pharma o uzavření smlouvy, uzavřeli jste smlouvu nebo jednáte o její změně nebo ukončení? 

Pokud se společností S&D Pharma jednáte o uzavření, změně či ukončení obchodní smlouvy anebo plníte již uzavřenou obchodní smlouvu, či přijímáte plnění z takovéto obchodní smlouvy, jsou zpracovávány zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem sjednání podmínek smlouvy či plnění takovéto smlouvy. Právní základ pro zpracování osobních údajů je v tomto případě zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy nebo splnění smluvních povinností. 

  1. II. Jste zdravotnickým odborníkem a navštěvuje Vás obchodní reprezentant společnosti S&D Pharma? 

V případě, že jste zdravotnickým odborníkem a navštěvuje Vás obchodní reprezentant společnosti S&D Pharma, zpracováváme Vaše kontaktní a identifikační údaje na základě oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že jsme farmaceutická společnost, máme zájem nejen na propagaci vybraných výrobků a edukaci ohledně jejich správného užívání, ale rovněž podporujeme vzdělávání lékařů v různých oblastech prostřednictvím organizování nebo podporování vzdělávacích akcí z oblastí medicíny a farmacie.  

  1. III. Provedl(a) jste hlášení o nežádoucích účincích léčivých přípravků (tzv. farmakovigilanční hlášení)? 

Pokud jste společnosti S&D Pharma nahlásil(a) nežádoucí účinky léčivého přípravku, provedl(a) jste tzv. farmakovigilanční hlášení, díky kterému má společnost S&D Pharma možnost sledovat bezpečnost léčivého přípravku. V takovém případě zpracováváme Vaše kontaktní údaje, identifikační údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu (pokud takové údaje v rámci svého hlášení Správci poskytnete) na základě plnění zákonné povinnosti. 

  1. IV. Ucházíte se o zaměstnání u společnosti S&D Pharma?  

Pokud se u společnosti S&D Pharma ucházíte o zaměstnání, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a profesně kvalifikačních údajů. Vzhledem k tomu, že je zpracování výše uvedených osobních údajů zásadní pro posouzení toho, zda je uchazeč pro poptávanou pracovní pozici vhodný, zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení výběru vhodného kandidáta. Pokud budete vybrán(a) jako vhodný/-á kandidát(ka), mohou být Vaše osobní údaje dále zpracovány za účelem uzavření pracovní smlouvy nebo obdobné smlouvy (např. dohody o práci konané mimo pracovní poměr) z titulu zpracování nezbytného pro uzavření a plnění smlouvy. 

  1. V. Zasílá Vám společnost S&D Pharma marketingová sdělení nebo obdobnou obchodní komunikaci? 

V případě, že Vám společnost S&D Pharma zasílá obchodní sdělení nebo jinou marketingovou komunikaci, využívá k tomu zejména Vaše kontaktní a identifikační údaje. Pokud jste již dříve Vy (nebo Váš zaměstnavatel) navázal(a) obchodní vztah se společností S&D Pharma, jsou Vaše osobní údaje zpracovány z titulu oprávněného zájmu. Pokud mezi Vámi a společností S&D Pharma obchodní vztah doposud nevznikl, zasíláme Vám obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu. 

  1. VI. Obrátil(a) jste se na společnost S&D Pharma s dotazem týkajícím se léčivých přípravků (tzv. medicínské dotazy)? 

V případě, že jste se na společnost S&D Pharma obrátil(a) s tzv. medicínským dotazem zpracovává společnost S&D Pharma jako správce Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, jelikož považuje za důležité poskytnout Vám požadované informace týkající se léčivých přípravků, zejména s ohledem na to, že tyto informace mohou mít vliv na Vaše zdraví. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu a pouze proto, abychom Vám mohli poskytnout odpověď na Váš dotaz. V minimální rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 5 let. 

Navštívili jste některou z našich webových stránek? 

Pokud jste navštívil(a) některou z webových stránek společnosti S&D Pharma, zpracováváme rovněž údaje, které získáváme z tzv. souborů cookies. Cookies jsou malé soubory, které mohou shromažďovat údaje o chování uživatele na webových stránkách. Soubory cookies však nepoužíváme pro Vaši identifikaci, ale pouze za účelem diagnostikování problémů na webových stránkách nebo sběru statistických údajů. 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů? 

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny smluvním externím poskytovatelům služeb, kteří zajišťují např. hostování internetových stránek, analýzy dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, audity, zpracování a analýzu farmakovigilančních údajů, právní, daňové, účetní a další služby. 

K vašim osobním údajům mohou mít rovněž přístup správní orgány, orgány činné v trestním řízení, nebo jiné orgány veřejné správy, pokud je povinnost zpřístupnit Vaše osobní údaje stanovena příslušnými právními předpisy. 

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovány? 

Osobní údaje budou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu pro stanovený účel nebo po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy. 

Doba, po kterou mají být osobní údaje uchovány, je stanovena zejména na základě délky smluvního vztahu, trvání oprávněného zájmu, archivační lhůty stanovené zákonem nebo existence jiné právní skutečnosti, která Správce osobních údajů opravňuje osobní údaje zpracovávat a uchovávat. 

Jaká práva náleží Vám – subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo požadovat po společnosti S&D Pharma informace o tom, zda jsou Vaše konkrétní osobní údaje zpracovány, jaký je účel jejich zpracování, jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovány, kdo je příjemcem Vašich osobních údajů, zda jsou Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí a zda Správce přijal vhodné záruky pro jejich ochranu, po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uchovány a jaká práva můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit. Máte rovněž právo požadovat po správci kopii zpracovaných osobních údajů. 

Právo na opravu osobních údajů 

Pokud zjistíte, že jsou osobní údaje zpracovávané Správcem nesprávné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění, pokud je to s přihlédnutím k účelu zpracování přípustné. 

Právo na výmaz osobních údajů 

Výmaz osobních údajů můžete požadovat, pokud (i) Vaše osobní údaje již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce a neexistuje žádný oprávněný zájem Správce, který by převažoval nad Vašimi zájmy, (iv) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, (v) se prokáže, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy. 

Vaše osobní údaje budou vymazány, pouze pokud se neprokáže, že je Správce oprávněn i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel na základě jiného právního titulu (např. na základě plnění zákonné povinnosti). 

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Správce omezí zpracování osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, v takovém případě Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, (ii) neexistuje právní základ pro zpracování osobních údajů, ale před výmazem osobních údajů upřednostňujete jejich omezení, (iii) Správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje, ale Vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, (iv) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno do doby, než se prokáže, zda převažují oprávněné důvody Správce zpracovávat Vaše osobní údaje (podle výsledku prokazování budou následně Vaše osobní údaje vymazány anebo nadále zpracovávány). 

Právo na přenositelnost osobních údajů 

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje z titulu souhlasu nebo na základě plnění smluvní povinnosti a tyto údaje jsou zpracovány automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste správci poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu. Můžete po správci požadovat, aby byly Vaše osobní údaje předány přímo jinému správci údajů. Za zpracování Vašich osobních údajů tímto jiným správcem již společnost S&D Pharma nenese žádnou právní odpovědnost. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Máte právo vznést námitku proti zpracování, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány z titulu oprávněného zájmu Správce nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pokud Správce následně neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, nebude ke zpracování Vašich osobních údajů dále docházet. 

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést také, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě Správce ukončí zpracování Vašich osobních údajů bez dalšího odkladu. 

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu 

Pokud máte pochybnosti o tom, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Na Slovensku se můžete obrátit na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).